All for Joomla All for Webmasters

web banner

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğinin sağlanması için işverenleri yükümlü kılmıştır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi, İSG personeli bulundurma, çalışanlara iş sağlığı ve eğitimi verme gibi tedbirler işverenlerin görevidir. İşveren ayrıca çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanları ve çevre şartlarını göz önüne alarak olası acil durumları belirler ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. İş sağlığı ve güvenliği için riskli durumlardan biri de patlamalardır. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanarak patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma şartları sağlanır. İşyerlerinde öncelikle patlayıcı ortam oluşmasını önlemek gerekir. İşin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse, patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek gerekir. Çalışanların sağlık ve güvenlikleri açısından patlamanın zararlı etkilerini en aza indirecek ve çalışanları koruyacak önlemlerin alınması gerekir. Bu yükümlülükler yerine getirilmesi yanında patlamadan korunma dokümanının da hazırlanması gerekir. Patlamadan korunma dokümanında, patlama riskinin tespit edildiği ve değerlendirildiği, alınacak önlemler, tehlikeli yerlerin sınıflandırılması, çalışanların korunması için gerekli araç ve ekipmanların belirlenmesi, iş ekipmanlarının kontrol ve bakımlarının yapıldığı bilgisi gibi hususlar yazılı olarak yer alır. Hazırlanması yasal bir zorunluluk olan patlamadan korunma dokümanı işyerinde muhafaza edilir ve denetime gelen yetkililere gösterilir. Yalova Patlamadan korunma Dokümanı hizmetlerini Yalova’da faaliyet gösteren ve bu alanda deneyimli personele sahip OSGB firmalarından alabilirsiniz. OSGB firmalarının görevlendirdiği uzman personel yanında doküman hazırlanmasında işverenin görevlendirdiği teknik personel de yer alır. Patlamadan korunma dokümanı hazırlamak basit bir işlem değildir, ancak deneyimli bir ekip tarafından hazırlanabilir. Patlamadan korunma dokümanı LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesislerinde, kimyasal madde üreten veya depolayan yerlerde, kimyevi tahlil laboratuvarlarında, boya ve tiner imalathanelerinde, un, şeker, nişasta fabrikalarında, elektrikli cihaz imalathanelerinde, ham deri imalathanelerinde hayati önem taşımaktadır. Acil durumlarda çalışanların nasıl hareket edeceğini bilmesi can ve mal kayıplarının önlenmesini sağlayacaktır. İşçinin zarar görmesini önlemek, iş makinelerinde patlama meydana gelmesi riskini azaltmak için gerekli olan bu belgenin hazırlanması zorunludur.
 

A Kalite OSGB

OSGB firmaları iş yerlerinin güvenlik ve sağlık hizmetlerinin daha sistemli olarak yürütülmesini sağlamaktadır. Özellikle büyük firmalarda iş güvenliği ve sağlığını sağlamak daha zor olmaktadır. Yalova osgb firmaları bu hizmetlerin daha sistemli ve kolay hale gelmesine katkı sağlamaktadır.
 
İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili işin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını sağlamak.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına ve buna bağlı olarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. İşe başlamadan önce alınması gereken eğitimlerden biri de yüksekte çalışma eğitimidir. Genellikle kişinin bel hizasını geçen yerler veya adımını atarak çıkamayacağı yerler yüksek kabul edilir ve bu tür yerlerde çalışmaya da yüksekte çalışma denir. Bu tür yerlerde çalışanların düşme riski çok yüksektir ve bu riskleri bilmek, düşme riskini önlemek, çalışanın düşme riskinden korunmasını sağlamak için gerekli araç ve gereçlerin kullanılmasını işveren sağlamak zorundadır. Yüksekte çalışacak kişilere işe başlamadan önce Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitimi verilmesi gerekir. Bu eğitimin amacı yüksek çalışma alanındaki risklere ve tehlikelere karşı farkındalık yaratmak, iş ekipmanlarının doğru kullanımını, bakımını ve kontrolünü sağlamaktır. Eğitime katılanlar, yüksekte güvenli çalışmanın yöntem ve metotları konusunda bilgilendirilir. Yüksekte çalışma eğitimleri işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde veya iş ekipmanlarının değişmesi durumlarında verilmelidir. Ülkemizde ölümlü iş kazalarının en çok meydana geldiği sektör inşaat sektörüdür. Daha çok da kazalar düşme şeklinde olur. Uygulamalı eğitimlerle bu kazaların önlenmesi ve kaza meydana geldiğinde de en az zararla atlatılması hedeflenmektedir. Yalova Sertifikalı Yüksekte Çalışma Eğitimi Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kurumlarında sertifikalı eğitmenler tarafından verilir. Bu eğitimlerde öncelikle yükseklikle ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları öğretilir. Düşmeye neden olan faktörler, düşmenin nedenleri ve süresi, yüksekte çalışmada oluşacak riskler, risklerden korunma yöntemleri, toplu korunma yöntemleri ve kişisel korunma yöntemleri, tehlikeli ve güvensiz durumlar, bu durumlarda alınması gereken önlemler eğitimlerin konu başlıklarıdır. Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları da eğitimin bir parçasıdır. Ayrıca düğüm çeşitleri, sağlık ve güvenlik işaretleri, kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular hakkında bilgi verilmesi de eğitim konuları arasındadır. Bu eğitimlere katılmayan kişiler yüksekte çalışamaz. Eğitimler sonrasında yapılan sınavlarda başarılı olanlara sertifikaları verilir. Sertifika çalışanın özlük dosyasında saklanır ve belirli sürelerde vize yaptırılması gerekir. İş kazalarının önlenmesinde ve kazalardan korunmada eğitimin büyük önemi bulunmaktadır.
 
Risk analizi, çalışma ortamlarında olası tehlike ve riskleri ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çalışmadır. İşyerlerinde her zaman yapılan işlerden, yürütülen operasyon ve proseslerden, her türlü makine ve ekipmandan, kullanılan maddelerden, çevre koşullarından ve doğal afetlerden kaynaklanan tehlike ve riskler bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre işyerlerinde olası tehlikeler belirlenerek riske dönüşmesi önlenmelidir. Bunu sağlamak da işverenin yükümlülüğündedir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde risk analizi ve risk değerlendirmesi en önemli hizmetlerden biridir. İşyerindeki risk analizini iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işverenin görevlendirdiği teknik personelin oluşturduğu İSG kurulu yapar. Risk analizinde işyeri risk grubu ve büyüklüğü, analiz metotları dikkate alınarak üretim alanları, iş makinesi ve ekipmanlarını da kapsayan tüm alanlarda çalışma yapılır ve işyeri risk haritası çıkarılır. Analizler sonucunda risklerin önlenmesi ve kazalara yol açmaması için alınması gereken önlemler belirlenir. İşveren kendi personeliyle risk analizi çalışması yapamadığı durumlarda risk analizi hizmetini OSGB firmalarından alabilir. Yalova risk analizihizmetlerini veren Osgb firmalarında risk analizi konusunda deneyimli ve bilgili işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve teknik personel bulunmaktadır. Risk analizi işyeri faaliyete başlamadan önce yapılır. Ama değişen durumlarda yenilenmesi gerekir. Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda, yeni tekniklerin geliştirilmesinde, ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre,  iş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi durumlarında ve en az beş yılda bir risk analizinin tekrarlanması gerekir. Riskler tespit edildikten sonra risk değerlendirmesi yapılır, alınması gereken önlemler belirlenir ve önlemlerin alınıp alınmadığı denetlenir. Yalova risk değerlendirmesi hizmeti almak işverene büyük avantajlar sağlayacaktır. Tehlike ve riskler önceden görülecek, acil durumlar için her an hazırlıklı olunacak, güvenli çalışma ortamı temin edilecek ve iş kazalarının önlenmesiyle maddi ve manevi kayıplar en aza inmiş olacaktır. Ortaya çıkan güvenli çalışma ortamı işyerine prestij de kazandıracaktır. Risk analizleri işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenen sürelerde yapılır. Çok tehlikeli işyerlerinde en geç 2 yılda bir, tehlikeli işyerlerinde en geç 4 yılda bir ve az tehlikeli işyerlerinde en geç 6 yılda bir risk analizi yapılmalıdır.